Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti.

Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima. 

Tvrtka Konspekt d.o.o. ovlaštena je za obavljanje svih stručnih poslova vezanih uz zaštitu na radu za uredske poslove, ugostiteljske djelatnosti, uslužne djelatnosti, proizvodne djelatnosti i sve ostale djelatnosti predviđene Zakonom o zaštiti na radu. 

Usluge zaštite na radu koje Vam možemo ponuditi:

Procjena opasnosti temeljni je i najvažniji dokument o zaštiti na radu. Prilikom izrade procjene opasnosti pristupa se analizi svih opasnosti na radnom mjestu s ciljem njihovog uklanjanja ili smanjivanja na prihvatljivu razinu

Zaštita na radu obuhvaća i radna mjesta s računalom zbog mogućnosti pojave profesionalnih bolesti te je stoga Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisana obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom Prema navedenom Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni opasnosti za radna mjesta s računalom potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac), radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja) te na programsku opremu

Pravilnikom o izradi procjene opasnosti definirane su situacije u kojima poslodavac mora pristupiti izradi revizije procjene opasnosti, a to mogu biti: U slučaju smrtne, skupne ili teže ozljede U slučaj profesionalne bolesti te poremećaji u procesu rada U slučajevima u kojima dođe do znatnih izmjena u procesu rada koje utječu na sigurnost i zdravlje radnika Po nalogu inspektora rada Najmanje svake dvije godine.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu svaka tvrtka/ustanova/obrt, to jest pravna osoba, mora urediti obavljanje poslova zaštite na radu. Način obavljanja poslova iz područja zaštite na radu ovisi o broju radnika zaposlenih u pravnoj osobi te stupnju opasnosti utvrđenom procjenom opasnosti. Sukladno zakonskoj regulative Konspekt d.o.o. omogućuje pravnim osobama ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu. Pri tome pravnoj osobi i njezinim radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju svi potrebni radni uvjeti i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađuje s nadležnim službama i institucijama iz područja zaštite na radu.

Mikroklimatski uvjeti – temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja

Osvijetljenost – intenzitet rasvijetljenosti, ravnomjernost osvjetljenja

Buka – buka na radnom mjestu

Mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama i ispustima

Određivanje količine ubačenog/odvedenog zraka ventilacijskih sustava

Izračun ostvarenog broja izmjena zraka u prostoriji

Izračun količine dovedenog svježeg zraka po osobi i po satu u prostoriji

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu obavljamo pregled svih strojeva, uređaja i osobnih zaštitnih sredstava prema čl. 51 i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima prema čl. 52.

Na osnovi pravila zaštite na radu te Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije i Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona obavljamo:

Mjerenje indirektnog napona dodira

Mjerenje impendancije petlje kvara

Mjerenje struje – greške

Mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje

Mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje

Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča

Mjerenje izjednačenja potencijala Ispitivanje razvodnih ormara

Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima

Mjerenja radne i prividne snage i faktora snage

Na osnovi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo: Mjerenje statičkog elektriciteta Izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta

Kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta

Prema pravilima zaštite na radu i sukladno Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama i Pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima te sukladno s normom HRN N.B4.901-959 ispitujemo: Ispravnost sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama Izrada skica sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama

Zakonom o zaštiti na radu propisana je obveza poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika da pisanim oblicima uredi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika. Navedene obveze u praksi najčešće se rješavaju Pravilnikom o zaštiti na radu. Iako je te obveze oslobođen poslodavac koji zapošljava do 20 radnika, to nikako ne znači da u nekom od pisanih oblika nije dužan utvrditi postupke i svoja pravila zaštite na radu. Navedene obveze u praksi se rješavaju aktom iz zaštite na radu. Tvrtka Konspekt d.o.o., u mogućnosti Vam je ponuditi izradu općih akata iz područja zaštite na radu, kao i pružiti savjetodavne usluge vezane uz predmetnu problematiku.

Za radne i boravišne prostorije i prostore, ugostiteljske objekte i za obrazovne ustanove izrađujemo dokumentaciju za minimalno tehničke uvjete: Pregled prostorija Ispitivanje električnih instalacija Ispitivanje parametara radnog okoliša Ispitivanje komunalne buke Ispitivanje učinkovitosti ventilacije Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija Ispitivanje emisija iz ventilacijskih otvora

Obveza je svakog poslodavca da u skladu s pravilima zaštite na radu opremi mjesto rada odgovarajućim oznakama koje omogućuju siguran rad na tom mjestu. Izrada Elaborata o opremanju oznakama i znakovima sigurnosti temelji se na kompleksnoj stručnoj procjeni prisutnih opasnosti i preporuka je da se izradi za sve radne prostore u kojima su ove opasnosti izražene. Ovaj elaborat također osigurava optimalan omjer između uloženih sredstava u označavanje i postignutog rezultata, odnosno izbjegnuto je preveliko, premalo ili neadekvatno označavanje prostora. Taj je problem izraženiji u velikim i sigurnosno-kompleksnim prostorima gdje troškovi označavanja mogu biti znatni.

Zakonom o zaštiti na radu propisana je obveza poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika da pisanim oblicima uredi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika. Navedene obveze u praksi najčešće se rješavaju Pravilnikom o zaštiti na radu.

Iako je te obveze oslobođen poslodavac koji zapošljava do 20 radnika, to nikako ne znači da u nekom od pisanih oblika nije dužan utvrditi postupke i svoja pravila zaštite na radu. Navedene obveze u praksi se rješavaju aktom iz zaštite na radu. Organizacija obavljanja pojedinih poslova iz zaštite na radu obično ne može biti zadovoljavajuće riješena samo pravilnikom i aktom iz zaštite na radu, već je potrebno izraditi i niz uputa kojima se pojedinačno razrađuju pravila zaštite na radu (npr. Uputa za opasne tvari, Uputa o pružanju prve pomoći, Uputa o poslovima s posebnim uvjetima rada i sl.).

U Zakonu o zaštiti na radu također je navedena obveza poslodavca da pisanim uputama osigura provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu te da te upute postavi na mjesto rada. Potrebno je istaknuti da su pravilnik/akt o zaštiti na radu pisane upute koje se odnose na organizaciju provedbe zaštite na radu te pisane upute kojima se osigurava provedba procesa rada u skladu s pravilima zaštite na radu osnova svakog dobrog sustava za zaštitu na radu. Ako imate razrađen sustav za zaštitu na radu, blizu ste udovoljavanju zahtjevima koje postavljaju sustavi za upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika. Drugim riječima, do dobivanja pojedinog certifikata ostaje vam još samo jedan korak. Ako trebate pomoć pri organizaciji zaštite na radu u tvrtki, ako trebate konzalting usluge za izradu pojedinih akata i uputa ili ako nam želite u potpunosti (koliko je to moguće) prepustiti izradu pojedinih akata i uputa, obratite nam se s povjerenjem.

Dužnosti i obveze koordinatora I, tijekom izrade projekta, propisane su odredbama članka 93. stavka 6., Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/ 09) te članka 10., Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08).

U skladu s navedenim propisima, koordinator (I) je obvezan: koordinirati primjenu načela zaštite na radu, odnosno planirati aktivnosti i faze rada koje se moraju izvoditi istovremeno ili u vremenskom slijedu ovisno o prostornim, tehničkim i organizacijskim uvjetima na gradilištu; izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova na gradilištu sa svim propisanim sadržajima; izraditi dokumentaciju o posebnostima projekta, sa bitnim sigurnosnim zahtjevima za korištenje građevine.

Dužnosti i obveze koordinatora II, tijekom izvođenja radova, propisane su odredbama članka 57.a stavka 2., Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) i članka 11., Pravilnika o radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br.51/08).

U skladu s navedenim propisima, koordinator (II) je obvezan: koordinirati primjenu načela zaštite na radu u pojedinim fazama rada te kod određivanja rokova izvršenja pojedinih faza rada; sami izrađivati ili poticati usklađivanje plana izvođenja radova i druge dokumentacije, sa promjenama na gradilištu; organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova koji obavljaju poslove na gradilištu; nadzirati obavljanje radnih postupaka i njihovu usklađenost Tvrtka Konspekt d.o.o. poslove koordinatora I i II obavlja na temelju rješenja Ministarstva, gospodarstva i poduzetništva Klasa: UP/I-133-01/09-01/394, Urbroj: 526-08-03/2-09-2 od 20. listopada 2009.