Zaštita na radu

kaciga - zaštita na radu

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti.

Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Tvrtka Konspekt d.o.o. ovlaštena je za obavljanje svih stručnih poslova vezanih uz zaštitu na radu za razne djelatnosti predviđene Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18).

 

Usluge zaštite na radu koje Vam možemo ponuditi:

 

1. NOVO – Osposobljavanje radnika  za rad na siguran način i početno gašenje požara na stranom jeziku (engleski, njemački, albanski i kineski)

Ispiti su prevedeni na strane jezike, uz osobnog prevoditelja.

 

2. PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA

Procjena rizika radnih mjesta temeljni je i najvažniji dokument o zaštiti na radu. Prilikom izrade procjene rizika pristupa se analizi svih potencijalnih opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu, procjene vjerojatnosti i izračuna rizika s ciljem njihovog smanjivanja na prihvatljivu razinu ili potpunog uklanjanja.

 

3. PROCJENA RIZIKA ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM

Zaštita na radu obuhvaća i radna mjesta s računalom zbog mogućnosti pojave profesionalnih bolesti stoga je Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisana obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom Prema navedenom Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni opasnosti za radna mjesta s računalom potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac), radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja) te na programsku opremu.

4. VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU U TVRTKAMA

Sukladno zakonskoj regulativi Konspekt d.o.o. omogućuje pravnim osobama ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu. Pri tome pravnoj osobi i njezinim radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju optimalni radni uvjeti i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađuje s nadležnim službama i institucijama iz područja zaštite na radu.

 

5. ISPITIVANJE ČIMBENIKA RADNOG OKOLIŠA

 • Mikroklimatski uvjeti – temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka
 • Osvijetljenost – intenzitet rasvijetljenosti, ravnomjernost osvjetljenja
 • Buka – buka na radnom mjestu

 

6. IZRAČUN UČINKOVITOSTI VENTILACIJE

 • Mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama i ispustima
 • Određivanje količine ubačenog/odvedenog zraka ventilacijskih sustava
 • Izračun ostvarenog broja izmjena zraka u prostoriji
 • Izračun količine dovedenog svježeg zraka po osobi i po satu u prostoriji

 

7. ISPITIVANJE RADNE OPREME

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu obavljamo ispitivanje radne opreme suklano Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) i čl. 41. i 42. Zakona o zaštiti na radu.

 

8. ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, ELEKTROMOTORNIH POGONA I STATIČKOG ELEKTRICITETA

Na osnovi pravila zaštite na radu te Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije i Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona obavljamo:

 • Mjerenje indirektnog napona dodira
 • Mjerenje impendancije petlje kvara
 • Mjerenje struje – greške
 • Mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
 • Mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
 • Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča
 • Mjerenje izjednačenja potencijala
 • Ispitivanje razvodnih ormara
 • Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima
 • Mjerenja radne i prividne snage i faktora snage
 • Na osnovi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo:
  • Mjerenje statičkog elektriciteta
  • Izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta
 • Kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta

 

9. ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINAMA

Prema pravilima zaštite na radu i Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama i Pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima te sukladno s normom HRN N.B4.901-959:

 1. Ispitujemo ispravnost sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama
 2. Izrađujemo skice sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama

 

10. IZRADA OPĆIH AKATA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Zakonom o zaštiti na radu propisana je obveza poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika da pisanim oblicima uredi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika te povjerenika. Navedene obveze u praksi najčešće se rješavaju Pravilnikom o zaštiti na radu. Navedene obaveze izrade Pravilnika o zaštiti na radu oslobođen je poslodavac koji zapošljava do 20 radnika, to nikako ne znači da u nekom od pisanih oblika nije dužan utvrditi postupke i svoja pravila zaštite na radu. Navedene obveze u praksi se rješavaju aktom iz zaštite na radu. Tvrtka Konspekt d.o.o. u mogućnosti je ponuditi izradu općih akata iz područja zaštite na radu, kao i pružiti savjetodavne usluge vezane uz predmetnu problematiku.

 

11. IZRADA DOKUMENTACIJE ZA MINIMALNE TEHNIČKE UVJETE

Za radne i boravišne prostorije i prostore, ugostiteljske objekte i za obrazovne ustanove izrađujemo dokumentaciju za minimalno tehničke uvjete:

 • Pregled prostorija
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje parametara radnog okoliša
 • Ispitivanje komunalne buke
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija
 • Ispitivanje emisija iz ventilacijskih otvora

 

12. ELABORAT O OPREMANJU OBJEKATA I POSTROJENJA ZNAKOVIMA SIGURNOSTI

Obveza je svakog poslodavca da u skladu s pravilima zaštite na radu opremi mjesto rada odgovarajućim oznakama koje omogućuju siguran rad na tom mjestu. Izrada elaborata o opremanju oznakama i znakovima sigurnosti temelji se na kompleksnoj stručnoj procjeni potencijalno prisutnih rizika od opasnosti te je preporuka da se izradi za sve radne prostore i prostorije u kojima su navedeni rizici izraženi. Ovaj elaborat također osigurava optimalan omjer između uloženih sredstava u označavanje i postignutog rezultata, odnosno izbjegnuto je preveliko, premalo ili neadekvatno označavanje prostora. Taj problem je izraženiji u velikim i sigurnosno-kompleksnim prostorima gdje troškovi označavanja mogu biti znatni.

 

13. NORMIRANJE ZAŠTITE NA RADU

Zakonom o zaštiti na radu propisana je obveza poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika da pisanim oblicima uredi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika. Navedene obveze u praksi najčešće se rješavaju Pravilnikom o zaštiti na radu.

Iako je te obveze oslobođen poslodavac koji zapošljava do 20 radnika, to nikako ne znači da u nekom od pisanih oblika nije dužan utvrditi postupke i svoja pravila zaštite na radu. Navedene obveze u praksi se rješavaju aktom iz zaštite na radu. Organizacija obavljanja pojedinih poslova iz zaštite na radu obično ne može biti zadovoljavajuće riješena samo pravilnikom i aktom iz zaštite na radu, već je potrebno izraditi i niz uputa kojima se pojedinačno razrađuju pravila zaštite na radu (npr. Uputa za opasne kemikalije, Uputa o pružanju prve pomoći, Uputa o poslovima s posebnim uvjetima rada i sl.).

U Zakonu o zaštiti na radu također je navedena obveza poslodavca da pisanim uputama osigura provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu te da navedene upute postavi na mjesto rada. Potrebno je istaknuti da su pravilnik/akt o zaštiti na radu pisane upute koje se odnose na organizaciju provedbe zaštite na radu te pisane upute kojima se osigurava provedba procesa rada u skladu s pravilima zaštite na radu osnova svakog dobrog sustava za zaštitu na radu. Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri organizaciji zaštite na radu u tvrtki, ako je potreban konzalting usluge za izradu pojedinih akata i uputa ili ako želite u potpunosti prepustiti izradu pojedinih akata i uputa, obratite nam se s povjerenjem.

 

14. POSLOVI KOORDINATORA NA PRIVREMENIM RADILIŠTIMA – KOORDINATOR 1 (koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta)

Dužnosti i obveze koordinatora I, tijekom izrade projekta, propisane su odredbama članka 77. stavka 1., Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) te članka 10., Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08).

U skladu s navedenim propisima, koordinator (I) je obvezan: koordinirati primjenu načela zaštite na radu, odnosno planirati aktivnosti i faze rada koje se moraju izvoditi istovremeno ili u vremenskom slijedu ovisno o prostornim, tehničkim i organizacijskim uvjetima na gradilištu; izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova na gradilištu sa svim propisanim sadržajima; izraditi dokumentaciju o posebnostima projekta, sa bitnim sigurnosnim zahtjevima za korištenje građevine.

 

15. KOORDINATOR 2 (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova)

Dužnosti i obveze koordinatora II, tijekom izvođenja radova, propisane su odredbama članka 77 stavka 2., Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i članka 11., Pravilnika o radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08).

U skladu s navedenim propisima, koordinator (II) je obvezan: koordinirati primjenu načela zaštite na radu u pojedinim fazama rada te kod određivanja rokova izvršenja pojedinih faza rada; sami izrađivati ili poticati usklađivanje plana izvođenja radova i druge dokumentacije, sa promjenama na gradilištu; organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova koji obavljaju poslove na gradilištu; nadzirati obavljanje radnih postupaka i njihovu usklađenost Tvrtka Konspekt d.o.o. poslove koordinatora I i II obavlja na temelju rješenja Ministarstva, gospodarstva i poduzetništva Klasa: UP/I-133-01/09-01/394, Urbroj: 526-08-03/2-09-2 od 20. listopada 2009.