Zaštita okoliša

Zaštita okoliša - Konspekt

Svatko od nas može postati svjedok događaja koji ugrožava okoliš. Moramo biti spremni na takvu situaciju. Razvijajmo svoju ekološku svijest čitanjem na temu zaštite okoliša, posjećivanjem web-stranica o ekologiji, pitajmo specijaliste iz područja zaštite okoliša.

Zaštita okoliša obuhvaća skup aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i onečišćivanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Provedbom odgovarajućih aktivnosti i mjera osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti. Osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka jesu racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš.

Dakle, očuvanje i zaštita okoliša od krucijalne je važnosti u vremenu u kojem živimo. Dokaz tome su brojne regulative sastavljene u Zakonu o zaštiti okoliša.

 

 

 Nudimo sljedeće profesionalne usluge:

  • elektronski unos podataka u Registar onečišćenja okoliša (ROO)
  • Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora – kotlovnice na plin i ELLU – 100 kW-1 MW – svake dvije godine
  • Organizaciju zaštite okoliša i vođenje propisane dokumentacije

 

Pravne osnove za provođenje zaštite okoliša

Nudimo Vam usluge vođenja poslova zaštite okoliša na osnovi:

  • Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
  • Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19)
  • Zakona o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)
  • Zakona o kemikalijama (NN br. 18/13, 115/18)
  • Zakona o vodama (NN br. 66/19)